1397 کاندیدا شهرداران مناطق تهران

 
سیدحمید موسوی
سیدحمید موسویشهردار منطقه 1
کد ثبت رای : 101
رجبعلي خسرو آبادي
رجبعلي خسرو آباديشهردار منطقه 5
کد ثبت رای : 105
سيد علي مفاخريان
سيد علي مفاخريانشهردار منطقه 9
کد ثبت رای : 109
مرتضي رحمان زاده
مرتضي رحمان زادهشهردار منطقه 13
کد ثبت رای : 113
امير محسني
امير محسنيشهردار منطقه 17
کد ثبت رای : 117
حسن رحماني
حسن رحمانيشهردار منطقه 21
کد ثبت رای : 121
رسول کشت پور
رسول کشت پورشهردار منطقه 2
کد ثبت رای : 102
محمدرضا دهداري پور
محمدرضا دهداري پورشهردار منطقه 6
کد ثبت رای : 106
حسین بحیرایی
حسین بحیراییشهردار منطقه 10
کد ثبت رای : 110
رضا عباسی
رضا عباسیشهردار منطقه 14
کد ثبت رای : 114
سيدمحمد فياض
سيدمحمد فياضشهردار منطقه 18
کد ثبت رای : 118
علي نوذرپور
علي نوذرپورشهردار منطقه 22
کد ثبت رای : 122
مصطفي سليمي
مصطفي سليميشهردار منطقه 3
کد ثبت رای : 103
سميه حاجوي
سميه حاجويشهردار منطقه 7
کد ثبت رای : 107
نصراله آباديان
نصراله آباديانشهردار منطقه 11
کد ثبت رای : 111
وحيدرضا  محمدي
وحيدرضا محمديشهردار منطقه 15
کد ثبت رای : 115
علي توکلي
علي توکليشهردار منطقه 19
کد ثبت رای : 119
محمد محمددوست
محمد محمددوستشهردار منطقه 4
کد ثبت رای : 104
مهناز استقامتی
مهناز استقامتیشهردار منطقه 8
کد ثبت رای : 108
علي محمد سعادتي
علي محمد سعادتيشهردار منطقه 12
کد ثبت رای : 112
هادي زبده
هادي زبدهشهردار منطقه 16
کد ثبت رای : 116
فرهاد افشار
فرهاد افشار شهردار منطقه 20
کد ثبت رای : 120

نمایش زنده نتایج :