چهره سال 1398 در این دسته کسب بیشترین آرا مردمی

 
محمدرضا رضایی کوچی
محمدرضا رضایی کوچیرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 801
یوسف داودی
یوسف داودیعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 802
شادمهر کاظم زاده
شادمهر کاظم زادهعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 803
محمدرضا ملکشاهی راد
محمدرضا ملکشاهی رادعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 804
فرج اله رجبی
فرج اله رجبیعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 805
شهرام کوسه غراوی
شهرام کوسه غراویعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 806
اقبال محمدیان
اقبال محمدیانعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 807
ابوالفضل موسوی بیوکی
ابوالفضل موسوی بیوکینایب اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 808
علیم یارمحمدی
علیم یارمحمدیدبیر دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 809
صدیف بدری
صدیف بدریسخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 810
مهرداد بائوج لاهوتی
مهرداد بائوج لاهوتیعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 811
یوناتن بت کلیا
یوناتن بت کلیاعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 812
سید علاءالدین خادم
سید علاءالدین خادمعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 813
سید احسن علوی
سید احسن علوینایب دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 814
محمد مهدی افتخاری
محمد مهدی افتخاریعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 815
حمید بنائی
حمید بنائیعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 816
حسن خسته بند
حسن خسته بندعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 817
سید کمال الدین شهریاری
سید کمال الدین شهریاریعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 818
مجید کیانپور
مجید کیانپورعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 819
حسین نیاز آذری
حسین نیاز آذریدبیر اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 820
سید حسین افضلی
سید حسین افضلیعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 821
عبدالکریم حسین زاده
عبدالکریم حسین زادهعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای :822
سید هادی بهادری
سید هادی بهادریعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 823
محمد دامادی
محمد دامادیعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 824
قلی اله قلی زاده
قلی اله قلی زادهعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
کد ثبت رای : 825