چهره سال 1398 در این دسته کسب بیشترین آرا مردمی

 
سازمان منطقه آزاد کیش
کد ثبت رای : 501
سازمان منطقه آزاد اروند
کد ثبت رای : 502
سازمان منطقه آزاد قشم
کد ثبت رای : 503
سازمان منطقه آزاد بندر انزلی
کد ثبت رای : 504
سازمان منطقه آزاد ارس
کد ثبت رای : 505
سازمان منطقه آزاد چابهار
کد ثبت رای : 506