چهره سال 1398 در این دسته کسب بیشترین آرا مردمی

 
سیدحمید موسوی
سیدحمید موسویشهردار منطقه 1
کد ثبت رای : 601
مصطفي سليمي
مصطفي سليميشهردار منطقه 3
کد ثبت رای : 602
محمد محمددوست
محمد محمددوستشهردار منطقه 4
کد ثبت رای : 603
فریدون حیدری
فریدون حیدریشهردار منطقه 5
کد ثبت رای : 604
تورج فرهادی
تورج فرهادیشهردار منطقه 6
کد ثبت رای : 605
سميه حاجوي
سميه حاجويشهردار منطقه 7
کد ثبت رای : 606
مهناز استقامتی
مهناز استقامتیشهردار منطقه 8
کد ثبت رای : 607
سيد علي مفاخريان
سيد علي مفاخريانشهردار منطقه 9
کد ثبت رای : 608
حسین بحیرایی
حسین بحیراییشهردار منطقه 10
کد ثبت رای : 609
نصراله آباديان
نصراله آباديانشهردار منطقه 11
کد ثبت رای : 610
علي محمد سعادتي
علي محمد سعادتيشهردار منطقه 12
کد ثبت رای : 611
مرتضي رحمان زاده
مرتضي رحمان زادهشهردار منطقه 13
کد ثبت رای : 612
رضا عباسی
رضا عباسیشهردار منطقه 14
کد ثبت رای : 613
وحيدرضا  محمدي
وحيدرضا محمديشهردار منطقه 15
کد ثبت رای : 614
پیمان پورنصر
پیمان پورنصرشهردار منطقه 16
کد ثبت رای : 615
محمود کلهری
محمود کلهریشهردار منطقه 17
کد ثبت رای : 616
سيدمحمد فياض
سيدمحمد فياضشهردار منطقه 18
کد ثبت رای : 617
علي توکلي
علي توکليشهردار منطقه 19
کد ثبت رای : 618
فرهاد افشار
فرهاد افشار شهردار منطقه 20
کد ثبت رای : 619
حسن رحماني
حسن رحمانيشهردار منطقه 21
کد ثبت رای : 620
علي نوذرپور
علي نوذرپورشهردار منطقه 22
کد ثبت رای : 621